telefon: 535 820 374

e-mail: biuro@dagon-sklep.pl

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dagon-sklep.pl

obowiązujący od  dnia 21 września 2017 r.

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.dagon-sklep.pl

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu  art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep Internetowy, działający pod adresem: www.dagon-sklep.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Dagon  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Kazimierza Pużaka 7, 38-400 Krosno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem 0000081850, o kapitale zakładowym 3 675 000,00 zł wpłaconym w całości, posiadającą numer identyfikacji  podatkowej NIP: 6842251881, numer REGON: 37000604.

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

   1. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna),
   2. włączona w przeglądarce obsługa cookies oraz JavaScript.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej dagon-sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 2. 

Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z P.P.H. Dagon sp.z o.o. niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie Internetowym.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego dagon-sklep.pl

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod dagon-sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; wszystkie towary w asortymencie sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; pomiędzy P.P.H. Dagon sp.z o.o.  a Klientem.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia .

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe, które mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Towarów. Nie wpływa to na właściwość Towarów. Towary promocyjne, wyprzedażowe, bądź Towary nienależące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

§ 3. 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest przejść proces rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, a po przejściu procesu Klient ma dostęp do swojego konta w dowolnym momencie.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Klient uzyskuje dostęp do Regulaminu Sklepu Internetowego dagon-sklep.pl w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej.

W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę Sklepu, dokonać wyboru Towaru, a następnie nawiązać kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez użycie funkcji czatu w prawym dolnym rogu lub wykonanie telefonu lub wystosowanie wiadomości e-mail z zapytaniem o dostępność wybranego produktu.

Jeśli wybrany produkt będzie dostępny pojawi się możliwość dodania towaru do koszyka. Następnie należy podać adres wysyłki, a w podsumowaniu zamówienia pojawią się szczegóły: cena Towaru wraz z kosztami transportu.

§ 4. 

Transport

Koszt transportu to 23,00 zł brutto.  P.P.H. Dagon Sp. z o.o. korzysta z usług firmy kurierskiej DPD, z opcji -za pobraniem-.

Czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych.

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§ 5. 

Zwroty

Zgodnie z ustawą Klient ma prawo zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Po upływie 14 dnia prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu. Zwyczajowo dowodem zakupu jest paragon (faktura), jednakże brak paragonu (faktury) nie pozbawia prawa do wymiany towaru. W takim przypadku klient zobowiązany jest o dostarczenie jakiegokolwiek dowodu zakupu: potwierdzenie przelewu, nr zamówienia, korespondencji mailowej.

Zwroty należy kierować na adres: P.P.H. Dagon sp. z o.o., ul. K. Pużaka 7, 38-400 Krosno.

Koszty zwrotu pokrywa Klient.

               W przypadku zwrotu towaru w ciągu 14 dni i otrzymaniu przez firmę zwracanego produktu , przedsiębiorstwo zwróci klientowi kwotę w                           wysokości ceny towaru obowiązującej na stronie sklepu dagon-sklep.pl na podany przez klienta numer konta.

P.P.H. Dagon sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie odebrania przesyłek nadanych za pobraniem.

Klient ma możliwość wymiany Towaru na inny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki jeśli produkt posiada wszystkie metki i jest w nienaruszonym stanie. Koszty wymiany pokrywa Klient. W przypadku zamiany Towaru należy również załączyć dowód zakupu.

§ 6. 

Reklamacje dotyczące towarów

P.P.H. Dagon Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@dagon-sklep.pl . P.P.H. Dagon Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy, jednakże tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Towar nie musi posiadać oryginalnego opakowania, wówczas należy o dostarczyć Towar w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu w transporcie.

Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu.

§ 7. 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

P.P.H. Dagon Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić P.P.H. Dagon Sp. Z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: P.P.H. Dagon Sp. z o.o., ul. K. Pużaka 7 38-400 Krosno, mailowo pod adres biuro@dagon-sklep.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

P.P.H. Dagon Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, P.P.H. Dagon Sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 8. 

Wypowiedzenie umowy sprzedaży przez P.P.H. Dagon Sp. z o.o.

P.P.H. Dagon Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług z ważnych przyczyn, do których należą:

   1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
   2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
   3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający jego funkcjonowanie,
   4. przesyłanie lub zamieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionych informacji handlowej (spam.)

§ 9. 

Prawa autorskie

Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego jest P.P.H. Dagon Sp. z o.o.  Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

§ 10. 

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.H. Dagon Sp. z o.o. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.H. Dagon Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę P.P.H. Dagon Sp. z o.o.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Copyright © DAGON Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: roxart.pl